Ostatnia aktualizacja 27.12.2018 rok:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Sonect Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu pod adresem ul. Gwiaździsta 62 12 /2, 53-413 Wrocław, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Numer KRS: 0000203164 , NIP: 8942801170 (zwaną dalej: Sonect).

2) Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) – c) RODO w celu zawarcia przez Państwa z Fintechsoft umowy o świadczenie usług oferowanych przez Sonect i wykonania zawartej przez Państwa z Sonect umowy o świadczenie usług oferowanych przez Sonect, a także wykonania ciążących na Sonect obowiązków prawnych, wykrywania nadużyć i zapobiegania im, ustalenia i obrony oraz dochodzenia roszczeń, marketingu bezpośredniego, tworzenia zestawień, analiz i statystyk, weryfikacji wiarygodności płatniczej, obsługi reklamacji i zgłoszeń, wsparcia technicznego, rozliczeń finansowych, w tym wystawienia dokumentów księgowych.

3) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 lat, a gromadzone w związku z realizowanymi transakcjami. Natomiast Państwa dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych.

Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, posiadacie Państwo prawo dostępu do treści Swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody. Posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W zakresie niezbędnym do wykonania zawartej przez Państwa z Sonect umowy o świadczenie usług oferowanych przez Sonect, a także w zakresie niezbędnym do podjęcia przez Sonect działań na Państwa żądanie oraz w zakresie niezbędnym do wypełnienia przez Sonect ciążącego na Sonect obowiązku prawnego – przetwarzanie Państwa danych osobowych następuje na podstawie przepisu prawa tj. art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. c) RODO, bez konieczności wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych. W pozostałym zakresie podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Natomiast w zakresie w jakim zgoda na przetwarzanie Państwa danych osobowych została wyrażona przez Państwa wyłącznie w celach marketingowych podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz odmowa wyrażenia zgody lub cofnięcie zgody uniemożliwi Sonect informowanie Państwa o nowych ofertach, promocjach.

Z wyrazami szacunku

Zespół Sonect Sp. z o.o.